71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

SKIBA DANCE

Zapraszamy serdecznie na:

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego

SKIBA DANCE
Wrocław 2017

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu
www.skiba.edu.pl, e-mail: sekretariat.sluchacze@skiba.edu.pl

TERMIN:
03.06.2017r. (sobota)

MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu
50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2

CEL TURNIEJU:
– popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych,
– konfrontacja umiejętności uczestników,
– kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play,
– upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród młodzieży,
– integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych.

KATEGORIE WIEKOWE:
– od 15 – do 30 lat,
– powyżej 30 lat,
– o przynależności do danej kategorii mini formacji i formacji decyduje wiek 80% składu zespołu.

KATEGORIE TANECZNE:
– mini formacje ( 3 – 7 osób), formacje (od 8 osób),
– disco dance, hip hop, show dance, taniec współczesny, inne formy tańca.

UWAGA!
– organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian) oraz wprowadzić eliminacje lub półfinały ze względu na dużą lub małą liczbę zgłoszeń;

– podczas pokazów zespoły prezentują swój program do przygotowanego we własnym zakresie nagrania:
– mini formacje – czas prezentacji do 3 min. w kategorii Show Dance,
– mini formacje – czas prezentacji do 2,5 min. w kategorii Disco Dance, Hip Hop,
– mini formacje – czas prezentacji do 10 min. w kategorii taniec współczesny,
– mini formacje – czas prezentacji do 4 min. w kategorii – inne formy tańca,
– formacje – czas prezentacji do 4 min. w kategoriach Show Dance, Disco Dance, Hip Hop, taniec współczesny oraz inne formy tańca,
– przekroczenie czasu prezentacji spowoduje dyskwalifikację; dopuszczalne jest dokończenie frazy tanecznej.

NAGRODY; JURY
– tancerzy oceniać będzie pięcioosobowe jury,
– jury przyzna I, II i III m-ce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach: puchary i dyplomy dla mini formacji i formacji.

PROGRAM RAMOWY

Sobota 03.06.2017r.
8.30 – 9.30 – próba parkietu,
9.30 – 9.45 – odprawa sędziów,
10.00 – rozpoczęcie turnieju, formacje i mini formacje Disco Dance, Hip-Hop, zespoły tańca współczesnego pow. 15 lat,
13.30 – przerwa,
14.00 – formacje i mini formacje Show Dance, inne formy tańca, zespoły pow. 15 lat oraz zespoły pow. 30 lat.

Szczegółowy program imprezy podany zostanie na stronie Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, www.skiba.edu.pl do 31.05.2017.

WARUNKI UCZESTNICTWA
– przesłanie pisemnego zgłoszenia zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia do dnia 12.05.2017 drogą elektroniczną: e-mailem na adres: sekretariat.sluchacze@skiba.edu.pl,
– karty zgłoszenia wypełnione osobno dla każdej kategorii,
– w razie dużej liczby zgłoszeń, zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę,
– wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju,
– wniesienie opłaty startowej (darowizny) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017 na konto organizatora:
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław Bank PKO 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000 z dopiskiem ”SKIBA DANCE DAROWIZNA” + nazwa zespołu + informacja o kategorii tanecznej grupy (np. 1mf, 1F, mf – mini formacje, F – formacje),
– opłata startowa 50 zł od prezentacji (w opłacie startowej mieści się uczestnictwo w imprezie).

DANE TECHNICZNE
– dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio, płyta z utworami w formacie MP3,
– każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa zespołu, kategoria taneczna i wiekowa),
– wymiary parkietu: 10 m x 10m.

UWAGI KOŃCOWE
– rejestracja najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem wybranej kategorii,
– organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni,
– ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca,
– organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju, każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa
przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem,
– wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso), niedozwolone
jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłogę,
– uprasza się uczestników o zachowanie porządku, obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na salę
taneczną,
– w trakcie trwania imprezy organizator zapewnia ciepłe oraz zimne napoje (kawa, herbata, woda),
– wstęp dla publiczności wolny,
– wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem,
– organizator nie zapewnia noclegów,
– organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju
oraz publikowania jej w mediach, materiałach promocyjnych, dokumentalnych, publikacjach,
– każdy uczestnik biorący udział w turnieju musi posiadać dokument potwierdzający wiek, w przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja!

Facebook
YouTube
Instagram