71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Zdobądź unikalny zawód i bądź konkurencyjny na rynku pracy!

Nauka w Policealnym Studium Animatorów Kultury “SKiBA” we Wrocławiu trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia szkoły policealnej w jednym z wymienionych wyżej zawodów.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 30 czerwca.

Kto może podjąć naukę?
• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury).
• Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
• Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
• Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

 

Osoby przyjezdne mogą korzystać z Państwowej Bursy Szkół  Artystycznych. Rezerwacje noclegów należy ustalać we własnym zakresie.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium
Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza)

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

TRYB DZIENNY I TRYB ZAOCZNY

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w podanych poniżej terminach:

  • 12 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 19 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 25 – 26 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 29 czerwca 2021 r. godz. 11:00

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium komplet dokumentów rekrutacyjnych do trzech dni przed wybranym przez siebie terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

NIEZBĘDNIK REKRUTACYJNY

NASZE KIERUNKI

JAK APLIKOWAĆ DO SKIBY?

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Facebook
YouTube
Instagram