71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

ERekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu ogłasza nabór na dwuletni program kształcenia w następujących zawodach:

• animator działań arteterapeutycznych (tryb dzienny i zaoczny)
• animator działań filmowych (tryb dzienny i zaoczny)
• animator działań pantomimicznych (tryb dzienny)
• animator działań teatralnych (tryb dzienny)
• animator tańca (tryb dzienny)
• animator czytelnictwa (tryb dzienny i zaoczny)

Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium
Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).

Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

Czas trwania nauki
Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia szkoły policealnej w jednym z wymienionych wyżej zawodów.

Kto może podjąć naukę?
• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury).
• Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
• Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
• Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

TRYB DZIENNY I TRYB ZAOCZNY

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w podanych poniżej terminach:

12 sierpień 2020 r. godz. 11.00

13 sierpień 2020 r. godz. 11.00


 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium dokumenty rekrutacyjne do trzech dni przed wybranym przez siebie terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub wysyłają w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

1. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
2. Podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania PDF) (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania WORD)
3. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
4. Ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

 

Na rzecz Studium można wpłacać darowiznę. Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

Pieniądze należy wpłacać na konto:
NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA

Słuchacze Studium mogą korzystać z Państwowej Bursy Szkół  Artystycznych.

 

Facebook
YouTube
Instagram