71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Zdobądź unikalny zawód i bądź konkurencyjny na rynku pracy!

KROK 2

Pobierz i wypełnij podanie:

KROK 3

Prześlij swoje zgłoszenie za pomocą poniższego formularza

FORMULARZ REKRUTACYJNY

  Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

  TRYB DZIENNY I TRYB ZAOCZNY

  Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w podanych poniżej terminach:

  • 12 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 19 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 25 – 26 czerwca 2021 r. godz. 11:00
  • 29 czerwca 2021 r. godz. 11:00

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium komplet dokumentów rekrutacyjnych do trzech dni przed wybranym przez siebie terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub wysyłają w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

  Niezbędne dokumenty, jakie należy złożyć:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
  2. Podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
  (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania PDF) (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania WORD),
  3. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO),
  4. Fotografie legitymacyjne – 2 szt.,
  5. Życiorys,
  6. Ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

  Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

  REGULAMIN REKRUTACJI

  Na rzecz Studium można wpłacać darowiznę. Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

  Pieniądze należy wpłacać na konto:
  NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
  tytuł wpłaty: DAROWIZNA

  Słuchacze Studium mogą korzystać z Państwowej Bursy Szkół  Artystycznych.

   

  INFORMACJE DODATKOWE

  Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

  Czas trwania nauki
  Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia szkoły policealnej w jednym z wymienionych wyżej zawodów.

  Kto może podjąć naukę?
  • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury).
  • Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
  • Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
  • Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

  Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium
  Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).

  Facebook
  YouTube
  Instagram