71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

NIEZBĘDNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium (I piętro, pok. 14) komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Do II etapu rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną dopuszczone tylko te osoby, które złożyły kompletną dokumentację.

Niezbędne dokumenty, jakie należy złożyć:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
2. Podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem – PODANIE DO POBRANIA
3. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie*,
4. Fotografie legitymacyjne – 2 szt.,
5. Życiorys,
6. Ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
7. W przypadku obcokrajowców niezbędne jest posiadanie Karty Polaka.

*W myśl § 11baa ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawa oświatowego), w terminie określonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej. Przypominamy, że w odniesieniu do powyższej kwestii zastosowanie będą miały także § 11baa ust. 6, 7, 8, 9 i 10 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., regulujące przypadki niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie.

11baa ust. 6W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4 lub 5, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5.

11baa ust. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

11baa ust. 8Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

II Etap – rozmowa kwalifikacyjna

Dzięki niej chcielibyśmy poznać Twoje kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie, które przekonają nas, że to właśnie Ty nadajesz się na Animatora Kultury.

Rozmowa przebiega w trzech etapach:
1. Ogólnej wiedzy na temat kultury i wybranego kierunku;
2. Ogólnej wiedzy z zakresu animacji i zainteresowań kandydata;
3. Praktycznej prezentacji umiejętności oraz dotychczasowego dorobku w zakresie wybranego przez kandydata kierunku.

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

11 czerwca 2022 r., godz. 11:00
18 czerwca 2022 r., godz. 11:00
24 czerwca 2022 r., godz. 11:30

Na rzecz Studium można wpłacać darowiznę. Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

Pieniądze należy wpłacać na konto:
NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA

Facebook
YouTube
Instagram