71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

NIEZBĘDNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium (I piętro, pok. 14) komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Niezbędne dokumenty, jakie należy złożyć:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
2. Podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
(PODANIE do pobrania PDF) (PODANIE do pobrania WORD),
3. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO),
4. Fotografie legitymacyjne – 2 szt.,
5. Życiorys,
6. Ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
7. W przypadku obcokrajowców niezbędne jest posiadanie Karty Polaka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Na rzecz Studium można wpłacać darowiznę. Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

Pieniądze należy wpłacać na konto:
NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA

Facebook
YouTube
Instagram