71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Nasz Konkurs ” Śladami wrocławskich opowieści” wciąż trwa!  Nastąpiła zmiana terminów: na Wasze prace czekamy do 15 maja, rozstrzygnięcie nastąpi przed 20 maja. Wszystkim, którzy przesłali zdjęcia w pierwszym terminie serdecznie dziękujemy i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na wyniki. 

1
Cel i tematyka
Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu (dalej Organizator) ogłasza Konkurs literacko-fotograficzny zat. Śladami wrocławskich opowieści skierowany do uczniów szkół średnich i wyższych. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, głównie literatury regionalnej oraz fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów śladami bohaterów literackich.

2
Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły średniej lub wyższej.
2. Przedmiotem fotografii mają być miejsca Wrocławia opisane w różnych utworach
literackich. Uczestnicy wybierają literacki opis miejsca z banku cytatów umieszczonego na stronie Studium w zakładce poświęconej Konkursowi.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie brały wcześniej udziału w innym konkursie.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

3
Zasady uczestnictwa
1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub jeden zestaw zdjęć (zestaw w tym konkursie to seria składająca się maksymalnie z 3 zdjęć tworzących określoną całość).
2. Wszystkie zdjęcia powinny być zapisane w wersji elektronicznej w formacie plików JPG lub TIFF w możliwie najwyższej wielkości (rozdzielczości).
3. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: tytuł fotografii lub zestawu zdjęć, numer cytatu, do którego nawiązuje fotografia, imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły, do której uczęszcza autor.
4. Prace należy przesyłać na adres e-mail: promocja@skiba.edu.pl z dopiskiem Konkurs literacko-fotograficzny „Śladami wrocławskich opowieści”.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.
6. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 roku.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.skiba.edu.pl .
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
8. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania Organizatorowi prac na Konkurs oświadcza, że:
a) jest autorem zdjęć,
b) posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu zdjęć na uczestnictwo w Konkursie,
c) posiada zgodę osób, których wizerunki zostały wykorzystane do realizacji zdjęć na ich udostępnienie oraz zgodę na to, że prace wraz z ich wizerunkiem staną się własnością Organizatora i będą nieodpłatnie i publicznie wystawiane, wprowadzane do pamięci komputera, utrwalane wszelkimi metodami w tym (na nośnikach magnetycznych, elektronicznie, CD-ROM), powielane, wprowadzane do obrotu i rozpowszechnienie włączając w to publikację w gazetach, okazjonalnych wydawnictwach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, YouTube, na potrzeby realizacji Konkursu, rozpropagowania informacji o nim lub o działalności statutowej Organizatora; d) ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu
9. Ponadto Uczestnik:
a) -wyraża zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej Organizatora oraz serwisie Organizatora na Facebooku, a także na wykorzystywanie ich w działaniach promocyjnych Organizatora,
b) -udziela Organizatorowi zgody na korzystanie przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
wystawiania, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania wszelkimi metodami w tym (na nośnikach magnetycznych, elektronicznie, CDROM), powielania, wprowadzania do obrotu i rozpowszechnienie włączając w to publikację w gazetach, okazjonalnych wydawnictwach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, YouTube, na potrzeby realizacji Konkursu, rozpropagowania informacji o nim lub o działalności statutowej Organizatora publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany. Udział w konkursie oznacza zrzeczenie się przez uczestnika prawa kontroli i zatwierdzania każdorazowego wykorzystania utworu lub jej fragmentu.
c) -wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr z 2016 poz. 922) Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
d) Jeśli uczestnik nie jest pełnoletni opiekun prawny przekazuje wraz z pracą podpisany formularz zgłoszeniowy zgodnie ze wzorem.

4
Nagrody
1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.
3. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Facebooku Organizatora.
4. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane przez jury Konkursu fotografie zostaną
wystawione w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, oraz w miarę możliwości w innych placówkach kulturalnych we Wrocławiu (takich jak: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta Wrocławia).

5
Komisja oceniająca
1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.
2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo.
3. Zadaniem Komisji Oceniającej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w konkursie,
b) ocena zgłoszonych prac,
c) przyznanie nagród i wyróżnień
d) wybór fotografii na wystawę i do publikacji internetowej.
4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
a) kryteria merytoryczne,
b) wartość artystyczną i kreatywność,
c) jakość techniczną prac.
5. Zwycięscy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora drogą mailową lub telefonicznie.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Organizatora Konkursu w terminie nie przekraczającym 20.05.2019 r.
7. Termin oficjalnego wręczenia nagród rzeczowych oraz wystawy pokonkursowej zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz na Facebooku Organizatora.
Koordynacja i promocja Konkursu: Dział promocji Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, e-mail: promocja@skiba.edu.pl

Regulamin Konkursu – Śladami wroawskich opowieści

Konkurs Śladami wrocławskich opowieści– bank cytatów

Podziel się:
Facebook
YouTube
Instagram