71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

 

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu ogłasza nabór na dwuletni program kształcenia w następujących zawodach:

• animator działań arteterapeutycznych (tryb dzienny i zaoczny)
• animator działań filmowych (tryb dzienny i zaoczny)
• animator działań pantomimicznych (tryb dzienny)
• animator działań teatralnych (tryb dzienny)
• animator tańca (tryb dzienny)
• animator czytelnictwa (tryb dzienny i zaoczny)

Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium
Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).

Nauka we wszystkich wymienionych wyżej zawodach prowadzona będzie w trybie dziennym i zaocznym.
Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

Czas trwania nauki
Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia szkoły policealnej w jednym z wymienionych wyżej zawodów.

Kto może podjąć naukę?
• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury).
• Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
• Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
• Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

TRYB DZIENNY I TRYB ZAOCZNY

Rozmowa kwalifikacyjna odywać się będzie w podanych poniżej terminach:

8 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 11.00

24 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 11.00

29 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 11.00

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym i zaocznym składają w sekretariacie Studium dokumenty rekrutacyjne do trzech dni przed wybranym przez siebie terminem romowy kwalifikacyjnej lub wysyłają w formie elektronicznej za pomocą formularza zgloszeniowego dostępnego na stronie.

1. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
2. podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania PDF) (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania WORD)
3. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
4. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
5. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
6. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

 


Słuchacze Studium wnoszą wraz z rozpoczęciem nauki na podane wyżej konto dochodów własnych Studium darowiznę w wysokości:

nauka w trybie dziennym – 100 zł w semestrze
nauka w trybie zaocznym – 300 zł w semestrze.

Środki te przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu i inne wydatki konieczne w procesie dydaktycznym.
Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

Pieniądze należy wpłacać na konto:
NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA

Kandydaci do Studium muszą się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udziałem w warsztatach artystyczno-metodycznych, w wycieczkach dydaktycznych i w innych dodatkowych zajęciach.
Studium nie posiada własnej bursy i nie dysponuje funduszem stypendialnym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Facebook
YouTube
Instagram