SKiBA Mity/Antymity
Grupa projektowa "Mity/Antymity"

Dionizos z Satyrem - waza czerwonofigurowa

NAUCZYCIELE-MODERATORZY PRACUJĄCY NAD REALIZACJĄ PROJEKTU:

 

dr hab. Daria Milecka, dr Magdalena Chacko, mgr Anatolij Ivanov, mgr Elżbieta Kościelak, mgr Paula Krawczyk-Ivanov, mgr Ewa Martyniszyn, mgr Anna Morawiecka.

 

Pomysł i koordynacja projektu: Mgr Elżbieta Kościelak

 

STRUKTURA PROJEKTU:

 

Projekt ma strukturę samodzielnych, względnie autonomicznych jednostek realizowanych przez nauczycieli-moderatorów w ramach zajęć, jakie prowadzą z I i II rokiem różnych specjalizacji. Osią wspólną jest zagadnienie mitu i jego antytezy w perspektywie historycznej i współczesnej. Nauczyciele-moderatorzy, którzy zgłosili akces do projektu, w ramach zakresu prowadzonego przez siebie przedmiotu rozwijają twórczo wątek mitu w obszarze celów i zadań własnych przedmiotów przy aktywnym i twórczym udziale słuchaczy. Efektem projektu będą pokazy w formie spektaklu tanecznego, happeningu, performance, wystawy fotograficznej oraz działań na pograniczu sztuk, a także raportu z działania badawczego dotyczącego funkcji mitu. Działanie badawcze zostanie przeprowadzone przez słuchaczy II ASL-u na próbie socjologicznej mieszkańców wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. Pokazy oraz rezultaty pracy grupy badawczej będą przedstawiane w sesji zimowej - będą one bowiem formą zaliczania przedmiotu, w ramach którego odbywa się realizacja projektu. Miejsca oraz czas przedstawień i zdarzeń (wystaw, performance'ów, happeningów) podamy pod koniec października, kiedy zdarzenia te okrzepną i wykrystalizuje się ich kształt.

 

OŚ TEMATYCZNA PROJEKTU

 

Osią tematyczną projektu, będącą integralną jego częścią, skupiającą merytorycznie działania w różnych formach i o różnej treści, są dwa motywy mityczne: (1) motyw labiryntu i (2) narcyzm. Te motywy mogą czerpać z dorobku kultury europejskiej, ale także z innych kręgów kulturowych. Projekt ma konstrukcję otwartą, nie wykluczamy wykorzystania także innych wątków mitycznych.

 

METODA PRACY - DZIAŁANIE W PROCESIE

 

W czasie trwania projektu moderatorzy poszczególnych względnie autonomicznych całości/puzzli projektu Mity/Antymity oraz twórcy tych działań, czyli słuchacze - będą informować siebie nawzajem o kolejnych etapach realizacyjnych poprzez publikację kolejnych etapów realizacyjnych na stronie internetowej szkoły oraz na FB. Publikacje będą w formie dokumentacji fotograficznej, filmowej, działań twórczych o dowolnej formie (rysunek, collage) oraz tekstów informacyjnych lub/i literackich, badawczych we fragmentach. Jeśli uczestnicy projektu uznają to za funkcjonalne - grupy będą mogły wzajemnie odwiedzać siebie, inspirować się wzajemnie działaniami lub/i poszukiwać korelacji. Mogą też jedynie występować w roli widzów/odbiorców lub społeczności, do której skierowane jest działanie animacyjne.